O NAMA

Udruga Sigurnost u prometu jedinstvena je neprofitna nacionalna udruga koja djeluje na području Republike Hrvatske i bavi se praćenjem, proučavanjem i unapređivanjem sigurnosti prometa, podizanjem razine prometne kulture i senzibiliziranjem javnosti i javne vlasti za stanje sigurnosti prometa, opseg i posljedice stradavanja u prometu.

U svom radu i djelovanju Udruga Sigurnost u prometu zauzima se za smanjenje broja prometnih nesreća, smrtno stradalih i teško ozlijeđenih osoba.

Osnivači i članovi Udruge poznate su osobe iz javnog života, renomirani stručnjaci iz područja prometa, medicine, osiguranja, znanosti i gospodarstva.

Predsjednik Udruge je prof.dr.sc. Petar Rakamarić, a tajnik Georg-Davor Lisicin, dipl.ing.
Sjedište Udruge: ULICA PETRA I TOME ERDEDYA 6  10000 ZAGREB

Misija

Udruga Sigurnost u prometu neprofitna je stručna udruga koja se zalaže za smanjenje broja prometnih nesreća i broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih osoba u prometu, a dugoročno za ostvarenje stanja sigurnosti cestovnog prometa u kojem nema smrtno stradalih osoba – “VIZIJA 0”.

Vizija

Udruga Sigurnost u prometu treba biti uvažavan i poželjan partner institucijama javne vlasti, državnim organizacijama i tijelima, znanstvenim ustanovama i nevladinim udrugama u dijelu civilnog društva u nastojanju da se poboljša razina sigurnosti prometa i smanji opseg i posljedice stradavanja u prometnim nesrećama. Udruga Sigurnost u prometu promiče i zalaže se za povećanu sigurnost i humanizaciju prometa.

Statut

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”. broj 74/14) na sjednici Skupštine UDRUGE SIGURNOST U PROMETU održanoj dana 22. rujna 2015. godine, donesen je

 

STATUT

UDRUGE SIGURNOST U PROMETU

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima te djelatnostima i načinima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu ostvarivanja javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima obvezama i stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, o unutarnjem ustrojstvu, o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja i sazivanja sjednica, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te načina sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata te odgovornosti članova, imovini i načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, prestanku postojanja, postupku likvidacije u slučaju prestanka postojanja Udruge,izboru i opozivu likvidatora udruge načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te postupanja sa imovinom u slučaju prestanka rada udruge. 

 

Članak 2.

 

UDRUGA SIGUROST U PROMETU (u daljnjem tekstu: SUP) jedinstvena je nacionalna udruga u koju se slobodno i dragovoljno udružuju fizičke i pravne osobe radi djelovanja i zauzimanja za sigurnost prometa, smanjenje broja prometnih nesreća te broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih osoba kao, i unapređenja i poboljšanja stanja u području ekologije prometa .

U svom radu SUP se bavi praćenjem, proučavanjem i unapređivanjem sigurnosti i ekologije prometa, podizanjem razine prometne kulture i senzibiliziranja javnosti i javne vlasti za stanje sigurnosti prometa, smanjenje opsega i posljedice stradavanja u prometu te potrebu smanjenja emisije stakleničkih plinova u prometu ostvarivanjem i uspostavom ekološki održivih prometnih sustava.

 

Članak 3.

 

SUP je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom upravnom tijelu prema sjedištu Udruge.

 

 

Članak 4.

 

Puni naziv udruge glasi: UDRUGA SIGURNOST U PROMETU

Skraćeni naziv Udruge glasi: SUP 

 

 

Sjedište SUP je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor .

 

Članak 5.

 

SUP ima znak i obilježja.

SUP ima pečat koji je okruglog oblika, promjera 35 mm, sa ispisanim tekstom uz rub pečata: Udruga Sigurnost u prometu, Zagreb, u sredini pečata nalazi se stiliziran znak SUP u obliku četverokuta sa stiliziranim prikazom ceste od lijevog gornjeg do desnog donjeg vrha kvadrata.

Podružnica SUP ima pečat promjera 25 mm, koji je po obliku istovjetan pečatu SUP s dodatkom teksta: podružnica i njeno sjedište.

Štambilj SUP je pravokutnog oblika 50 x 20 mm i sadrži puni naziv Udruge iz članka 4. ovog Statuta.

 

SUP zastupaju Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje. 

 

II. PODRUČJE DJELOVANJA

 

Članak 6.

 

Teritorijalno SUP djeluje u Republici Hrvatskoj.

 

Područje djelovanja SUP je sigurnost prometa, obrazovanje, znanost i istraživanje, zaštita okoliša i prirode.

 

 

III. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 7.

 

Ciljevi SUP su:      

     >  praćenje, proučavanje, poticanje i ostvarivanje veće razine sigurnosti svih sudionika u prometu 

⦁ smanjenje ukupnog broja i najtežih posljedica prometnih nesreća,odnosno broja poginulih, teško i lako ozljeđenih osoba u cestovnom prometu,te dugoročno ostvarenje  „VIZIJE 0“ što je po švedskom modelu stanje sigurnosti cestovnog prometa u kojem nema smrtno stradalih i osoba

⦁ praćenje, proučavanje, unapređivanje i doprinos poboljšanju zaštite okoliša  u području cestovnog prometa 

⦁ aktivno sudjelovanje u promicanju prometne kulture i podizanja razine znanja i odgovornosti svih, a posebno najrizičnijih sudionika u cestovnom prometu (izravnih i neizravnih) s ciljem smanjenja udjela rizičnog i nepropisnog ponašanja

⦁ promicanje struke te stručno-znanstvenog rada i pristupa u području sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša te kvalitetnog održavanja i servisiranja prometnih sredstava

⦁ zalaganje za smanjenje razine materijalnih i financijskih sredstava potrebnih za sanaciju posljedica prometnih nesreća (bolničko liječenje, bolovanje, invalidnost, i materijalne štete), kao posljedice povećanja sigurnosti cestovnog prometa, te namjensko usmjeravanje ostvarenih ušteda u razvoj prometnog sustava i ostvarenja „VIZIJE 0“

 

Članak 8.

Radi ostvarivanja ciljeva navedenih u članku 7. ovog Statuta SUP obavlja sljedeće djelatnosti:

⦁ senzibiliziranje javnosti i javne vlasti za probleme sigurnosti cestovnog prometa te predlaganje,poduzimanje i provođenje efiksnih postupaka i mjera za ostvarenje „VIZIJE 0“

⦁ predlaganje mjera prometne politike,zalažući se prvenstveno za sigurnost svih sudionika u cestovnom prometu

⦁ organiziranje i provođenje stručno utemeljenih edukativnih i informativnih aktivnosti za povećanje odgovornosti i znanja svih sudionika u cestovnom prometu,a posebno najugroženijih skupina (djece ,biciklista, motociklista te posebice mladih vozača)

⦁ davanje prijedloga i pokretanje inicijativa te sudjelovanje u raspravama u svezi izrade i donošenja prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje sigurnost prometa (vozači, ceste i vozila)

⦁ suradnja s hrvatskim i inozemnim udrugama i organizacijama koji se bave istom ili srodnom djelatnošću

⦁ sudjelovanje u izradi programa edukacije u području sigurnosti i ekologije cestovnog prometa

⦁ davanje inicijativa u svezi donošenja strateškog plana i programa za edukaciju sudionika u cestovnom prometu i promicanje prometne kulture posredstvom javnih medija

⦁ poticanje i sudjelovanje u organiziranju specijalističkih skupova i savjetovanja, te organizacija javnih tribina i predavanja 

⦁ organiziranje sustava praćenja i ocjenjivanja kvalitete usluga i proizvoda te nagrađivanje najkvalitetnijih pravnih i fizičkih osoba u djelatnostima izravno i neizravno povezanim s cestovnim prometom

⦁ predlaganje poboljšanja u prometnom sustavu sa svrhom poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa

⦁ suradnja s državnim tijelima,znanstvenim i stručnim ustanovama,srodnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

Gospodarska djelatnost SUP je izdavanje stručnih publikacija, biltena i stručnih tiskovina u skladu sa zakonom.

  

 

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

 

Članak 9.

 

Članstvo u SUP mogu steći sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čija je osnovna djelatnost vezana uz promet.

 

Članom SUP može postati i domaća pravna i fizička osoba koja iskaže interes za ostvarivanje ciljeva SUP i koja prihvaća svrhu, ciljeve i djelatnosti SUP.

Članom SUP postaje se odlukom Upravnog odbora te upisom u Popis članova koji vodi tajnik Udruge.

 

Tajnik SUP vodi popis članova elektronički koji sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu za pravne osobe), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u SUP.

 

Članak 10.

 

Članstvo u SUP može biti redovno i počasno. 

Redovni članovi plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor. 

Pravne osobe članstvo u SUP ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika. 

Upravni odbor može predložiti skupštini imenovanje počasnih članova, koji mogu biti domaće i strane fizičke i pravne osobe, koje su svojim doprinosom zaslužne za unapređenje sigurnosti u prometu te zaštite okoliša i prirode. 

Članovima SUP izdaje se članska iskaznica čiji izgled i sadržaj utvrđuje posebnom odlukom Upravni odbor SUP.

 

Članak 11.

 

Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom SUP podnosi zahtjev Upravnom odboru SUP, koji donosi odluku o prijemu u članstvo. Odluka Upravnog odbora o prijemu u članstvo je konačna i na istu se ne može podnijeti prigovor.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu SUP te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela SUP-a.  

 

Članak 12.

Prava i obveze članova SUP su:

⦁ birati i biti biran u tijela SUP;

⦁ biti obaviješten o radu SUP i njenih tijela; 

⦁ aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva SUP i doprinositi ostvarenju njenih djelatnosti;

⦁ poštivati odluke tijela SUP;

⦁ pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata SUP;

⦁ čuvati i podizati ugled SUP;

⦁ redovito plaćati članarinu (vrijedi za redovite članove);

 

Članak 13.

Članstvo u SUP prestaje:

⦁ dragovoljnim istupom pisanom izjavom o istupanju iz članstva;

⦁ zbog neplaćanja članarine; 

⦁ isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta;

 

Članak 14.

Član SUP može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta tako da ugrozi interese SUP ili prouzroči ozbiljnu štetu SUP i njenom članstvu.

Odluku o isključenju donosi Sud časti. Protiv odluke Suda časti o isključenju u roku od 15 dana od dana dostave odluke o isključenju može se podnijeti žalba Sudu časti. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 15.

SUP se može udružiti u savez ili zajednicu udruga o čemu odluku o udruživanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora. 

 

V. TIJELA UDRUGE

Članak 16.

 

Tijela SUP su: 

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Predsjednik

4. Dopredsjednik

5. Nadzorni odbor

6. Tajnik

7. Sud časti

 

SKUPŠTINA

 

Članak 17. 

    Skupština SUP najviše je tijelo upravljanja. 

Članovi Skupštine su svi članovi Udruge Sigurnost u prometu u statusu redovnog člana fizičke osobe i ovlašteni predstavnici pravne osobe člana.

Mandat Skupštine traje četiri (4) godine.

U slučaju isteka mandata Skupštine i tijelima SUP Skupštinu saziva posljednja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Skupština može biti redovna, izborna, tematska i izvanredna. 

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red, dan i mjesto održavanja sjednice. 

Sjednica se saziva upućivanjem pisanog poziva poštom/e-mailom najmanje pet (5) dana prije njezinog održavanja. 

Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine,u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva najmanje jedne trećine ukupnog broja članova SUP ili Nadzornog odbora SUP.

U svom zahtjevu predlagatelji su dužni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva predlagatelja iz stavka 8. ovog članka sjednicu Skupštine sazvat će predlagatelji.

Na izvanrednoj Skupštini razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sazvana.

 

Članak 18.

 

Skupštini predsjedava predsjednik SUP, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.

U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika SUP Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivu SUP.

 

Članak 19.

 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina članova Skupštine. Odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

Ako Skupštini ne pristupi polovina članova, čeka se 30 minuta, a odluke postaju pravovaljane ako ih izglasa natpolovična većina od najmanje sedam (7) nazočnih članova.  

Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada SUP Skupština donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

 

Članak 20.

 

Skupština:

⦁ usvaja Statut SUP i njegove izmjene i dopune

⦁ utvrđuje politiku razvoja SUP

⦁ usvaja i druge opće akte potrebne za djelovanje SUP

⦁ bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika

⦁ bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti 

⦁ razmatra i usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu

⦁ usvaja godišnje financijsko izvješće

⦁ daje smjernice za rad SUP

⦁ odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga ili istupanju iz njih

⦁ rješava o žalbama članova SUP 

⦁ odlučuje o prestanku rada SUP

⦁ odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad SUP utvrđenim ovim Statutom, koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela

⦁ donosi odluke o statusnim promjenama

⦁ obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom

 

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

 

Upravni odbor jeizvršno i operativno kolegijalno tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor čini devet (9) članova koje bira Skupština.

Skupština bira predsjednika SUP iz redova članova Skupštine koji je ujedno predsjednik Upravnog odbora i rukovodi njegovim radom.

Predsjednik Upravnog odbora SUP provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora. 

 

 

Članak 22.

Upravni odbor:

 

⦁ saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red, priprema materijale o kojima skupština raspravlja

⦁ bira i imenuje likvidatora SUP

⦁ bira i imenuje blagajnika SUP

⦁ utvrđuje prijedlog programa rada koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje

⦁ brine o izvršenju usvojenog programa rada i provodi odluke Skupštine SUP

⦁ upravlja imovinom udruge

⦁ podnosi izvješća o radu Skupštini SUP

⦁ imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke

⦁ prima nove članove SUP i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova

⦁ odlučuje o sudjelovanju predstavnika SUP u radu nacionalnih i inozemnih organizacija

⦁ odlučuje o promjeni adrese sjedišta SUP

⦁ odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava

⦁ obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima

 

Članak 23.

 

Upravni odbor osigurava pravilan i zakonit rad SUP.

Članove Upravnog odbora bira Skupština na vrijeme od četiri godine te mogu biti ponovo birani.

Upravni odbor i svaki njegov član može podnijeti ostavku ili biti opozvan prije isteka vremena na koje su birani. 

Članove Upravnog odbora Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani:

⦁ ako prekorače ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

⦁ ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obveze

⦁ postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i poslovnoj politici koju je utvrdila Skupština Udruge

⦁ pojedinom članu Upravnog odbora prestaje ova dužnost ako prestane biti član SUP

 

Članak 24.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik SUP.

Odluke Upravnog odbora donose se natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik.

 

Članak 25.

 

Upravni odbor za potrebe stručnog praćenja problematike sigurnosti i ekologije cestovnog prometa, izrade analize stanja i stručnih prijedloga, koje razmatra i o kojima odlučuje, može formirati stručno vijeće i ad hoc stručne timove za stručnu obradu pojedinih područja sigurnosti i ekologije cestovnog prometa.

Odlukom o osnivanju stručnog vijeća ili drugog radnog tijela utvrđuje se sastav, zadaci, ovlasti i način rada.

Članovi Stručnog vijeća odgovorni su za svoj rad Upravnom odboru.

 

Članak 26.  

 

Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini Udruge. 

Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. 

 

NADZORNI ODBOR

Članak 27.

 

Nadzorni odbor SUP prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovom Statutom, obavlja nadzor zakonitosti rada SUP te utvrđuje dali se djelatnosti SUP provode u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima SUP.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje SUP.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o financijskom poslovanju SUP.

 

Članak 28. 

 

Nadzorni odbor ima tri (3) člana 

Mandat članova Nadzornog odbora traje četri godine.

Nadzorni odbor bira predsjednika iz svog sastava na prvoj konstituirajućoj sjednici.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje prema potrebi saziva predsjednik.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora. 

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja SUP.

 

PREDSJEDNIK 

Članak 29.

       

Predsjednika SUP bira Skupština iz redova članova Skupštine na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovo izabran.

Predsjednik SUP predsjedava Skupštini SUP i ujedno je i predsjednik Upravnog odbora. 

Predsjednik supotpisuje financijsku dokumentaciju za raspolaganje financijskim sredstvima udruge (virmane) i sukladno tome je suodgovoran za financijsko poslovanje.

                       

Predsjednik:

⦁ predstavlja i zastupa SUP

⦁ brine o pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora u suradnji sa tajnikom SUP

⦁ odgovara za zakonitost rada SUP

⦁ rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora

⦁ odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

⦁ potpisuje odluke, opće i druge akte koje donose Skupština i Upravni odbor u ime i za račun SUP

⦁ dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom tijelu koje vodi registar udruga

⦁ obavlja i druge poslove u skladu sa propisima, Statutom i aktima SUP

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 30.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. 

Dopredsjednika SUP bira Skupština na mandat od četiri (4) godine.

 

Članak 31.

 

Predsjednik i tajnik ovlašteni su, kao supotpisnici, za raspolaganje sredstvima na računu Udruge u skladu sa programom rada i namjenom sredstava. 

Skupština može ovlastiti još jednu osobu kao jednog od supotpisnika za raspolaganje sredstvima.  

 

 

TAJNIK UDRUGE

Članak 32.    

 

Tajnika SUP bira i imenuje Upravni odbor Udruge na mandat od četiri (4)  godine i može biti ponovo imenovan. 

Tajnik zastupa SUP te odgovara za zakonitost njezina rada i obavlja stručno-administrativne poslove.

 

Tajnik: 

⦁ vodi popis članova SUP

⦁ priprema nacrte općih akata koje donosi Skupština SUP

⦁ vodi zapisnike sa sjednica Upravnog odbora SUP

⦁ brine o vođenju arhive SUP

⦁ u suradnji sa predsjednikom Upravnog odbora SUP predlaže program rada i odgovoran je za njegovo izvršenje

⦁ provodi odluke, zaključke i druge akte Skupštine, Upravnog i nadzornog odbora SUP

⦁ organizira informiranje o radu SUP 

 

 

SUD ČASTI

Članak 33.

 

Sud časti sastoji se od tri (3) člana koje bira i opoziva Skupština iz svojih redova.

Član Suda časti ne može biti član Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

Predsjednika Suda časti biraju članovi iz svojih redova na prvoj sjednici.

Mandat članova Suda časti traje četiri (4) godine.

 

Članovi SUP stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza utvrđenih Statutom i drugim aktima SUP.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje pet članova Skupštine. 

Sud časti razmatra i upozorenja članova o eventualnim nepravilnostima u provedbi Statuta.

 

Članak 34.

 

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće mjere: 

⦁ opomena

⦁ isključenje iz SUP

Odluke se donose većinom glasova članova Suda časti.

 

 

VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE O ODLUČIVANJU

 

Članak 35.

 

Upravi odbor, Nadzorni odbor i Sud časti odluke donose većinom glasova svih izabranih članova. 

 

Članak 36.

 

SUP može imati do dva počasna predsjednika iz redova znanstvenih i stručnih osoba koje su svojim radom dale značajan doprinos poboljšanju sigurnosti prometa i koje prihvaćaju svrhu, ciljeve i djelatnosti SUP utvrđene ovim Statutom.

Počasnog predsjednika bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

Članak 37.

 

Radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva i djelatnosti SUP može osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarskih djelatnosti, a sredstva  ostvarena tom djelatnošću vraćaju se SUP za zadovoljavanje ciljeva i djelatnosti iz članka 7. i 8. ovog Statuta.

 

VII. JAVNOST RADA I DJELOVANJA

 

Članak 38.

 

Rad SUP i svih njezinih tijela je javan.

 

Javnost rada i djelovanja SUP osigurava se:

⦁ pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu SUP i značajnim događajima i aktivnostima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili drugi prikladan način,

⦁ putem elektroničke pošte i internetske stranice SUP te objavama i informacijama u javnim medijima.

Isprave i podaci, čije objavljivanje široj javnosti može štetiti interesima SUP ili njenih članova podliježu tajnosti o čemu odluku donosi Upravni odbor. 

 

VII. IMOVINA , NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

Članak 39.

 

Imovinu SUP čine nepokretne, pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje je SUP stekla uplatom članarina, donacijama, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja SUP stekne obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata SUP iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom.

SUP može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom SUP, u skladu sa zakonom.

 

Članak 40.

 

Sredstva koja SUP koristi za postizanje svrhe te ostvarenje svojih ciljeva stiče od:

⦁ prihoda od članarine

⦁ donacija, priloga i darova

⦁ prihoda od imovine

⦁ sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje SUP

⦁ sredstava dobivenih sudjelovanjem na seminarima i predavanjima, iz ostalih zakonskih aktivnosti SUP te od gospodarske djelatnosti (izdavačka djelatnost) sukladno Zakonu

⦁ ostalih prihoda sukladno Zakonu i drugim propisima

 

Članak 41.

 

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja SUP. O raspodjeli sredstava odlučuje Upravni odbor.

SUP je dužna voditi materijalno i financijsko poslovanje sukladno važećim propisima o poslovanju neprofitnih organizacija, Statutu i općim aktima SUP.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Tajnik Udruge odgovoran je Upravnom odboru za materijalno-fininacijsko poslovanje te izvršenje financijskog plana Udruge.

Financijska godina SUP počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

Na kraju godine za koju je donesen financijski plan, radi se završni račun.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti SUP članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.

O visini nagrade i naknade odlučuje Upravni odbor.

 

 Članak 42.

 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

SUP vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

  

Odgovornost za obveze

 Članak 43.

 

Za svoje obveze SUP odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi SUP i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze SUP.

Nad SUP se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

 

Odgovornost za štetu 

 

Članak 44.   

 

SUP i osobe i osobe ovlaštene za zastupanje SUP za štetu učinjenu SUP ili SUP prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

 

VIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA

 

Članak 45.  

 

Likvidatora imenuje i opoziva Upravni odbor SUP.

Likvidator je ovlašten zastupati SUP tijekom likvidacijskog postupka.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja udovoljava zakonskim uvjetima za zastupanje SUP tijekom likvidacijskog postupka.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava SUP u visini koju određuje Upravni odbor SUP na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

 

 

IX. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 46.

 

SUP prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

 

U slučaju prestanka rada i postojanja SUP temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku rada i postojanja SUP dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

U slučaju prestanka rada i postojanja SUP imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

SUP nema pravo svoju imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima SUP, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenim ili s njima povezanim osobama. Ako se u slučaju prestanka rada i postojanja SUP iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom SUP sukladno ovom Statutu, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem području je sjedište SUP.

 

 

Nadzor rada Udruge i način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge

Članak 47.

 

Unutarnji nadzor nad radom SUP obavljaju članovi SUP na način da ako član SUP smatra da je povrijeđen Statut ili drugi opći akti Udruge upozori na tu okolnost i zatraži otklanjanje nepravilnosti. 

Sve međusobne sporove i sukobe interesa iz članstva u udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja SUP, članovi su obvezni riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.    

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 48.

 

Statut SUP i/ili izmjene i dopune istog usvaja Skupština dvotrećinskom većinom glasova članova Skupštine nakon provedene rasprave.

Statut SUP je temeljni akt SUP i svi drugi opći akti moraju biti sukladni odredbama Statuta.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu Statuta mogu dati članovi Upravnog odbora ili dvotrećinska većina redovnih članova SUP.

Odluku o prestanku rada SUP može donijeti samo posebno u tu svrhu sazvana Skupština (izvanredna skupština) dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine. 

U slučaju prestanka rada SUP imovina se po podmirenju svih dugovanja raspoređuje na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

                                                 

Članak 49.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština SUP.

Između dvije sjednice Skupštine, tumačenje Statuta daje Upravni odbor, a potvrđuje ga Skupština na prvoj sjednici.

 

Ovaj Statut kao i sve normativne akte SUP potpisuje Predsjednik SUP, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik SUP.  

                                                         

Članak 50.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana ovjere nadležnog tijela državne uprave.

 

 

 

U Zagrebu, 22. rujan 2015. godine                            Predsjednik Skupštine

                                                                                Prof.dr.sc. Antun Presečki  

 

 

 

 

Ovaj Statut je ovjeren od Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba KLASA: UP/I-230-02/15-02/3153, URBROJ: 251-07-11-16-2 6. travnja 2016. godine

      

te su u njega ugrađene Izmjene i dopune Statuta utvrđene na 4. redovnoj sjednici Udruge Sigurnost u prometu održanoj 16. ožujka 2017. godine koje su ovjerene rješenjem Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba KLASA: UP/I-230-02/2017-02/1352, URBROJ: 251-07-11-17-2 od 11. listopada 2017. godine

 

Stoga ovaj Statut predstavlja Pročišćeni tekst Statuta Udruge Sigurnost u prometu

 

U Zagrebu, 15. ožujka 2018. godine

 

   

                                                                                 Predsjednik Skupštine

                                                                                 Prof.dr.sc. Antun Presečki   

 
 

Organizacija

Predsjednik Udruge : prof.dr.sc. Petar Rakamarić
Zamjenik predsjednika: prof.dr.sc. Željko Marušić
Tajnik : Georg – Davor Lisicin, dipl.ing.prometa

UPRAVNI ODBOR

 • prof.dr.sc. Petar Rakamarić – predsjednik
 •  Željko Marušić – dopredsjednik
 • Ivan Kikić
 • Antun Presečki
 •  Ivan Arić
 •  Milan Pajnić
 • Ivica Mekovec
 •  Georg-Davor Lisicin
 •  Igor Novačić
 
 • NADZORNI ODBOR
 •  
 • Ivan Dadić
 • Milan Opalić
 • Slaven Babić

SUD ČASTI

 • Denis Pavela
 • Vanja Lisicin Marković
 • Goran Ninković
 SKUPŠTINA
 
Članovi Udruge (34)
 
Željko Marušić, Petar Rakamarić, Milan Opalić, Antun Presečki, Karmen Tureček ,Georg-Davor Lisicin, Ivan Lešković, Ivan Arić, Mladen Tureček, Ivan Dadić, Ivan Stanko,Miljenko Bura, Milan Pajnić, Ivan Kikić, Alan Pajnić, Slaven Babić, Igor Novačić, Vanja Lisicin, Janko Presečki, Jasenka Šprem, Goran Ninković, Nikša Bjelajac, Stjepan Blažinčić, Denis Pavela, Ognjen Matijević, Damir Pilepić, Predrag Kunić, Željko Marković, Milorad Antonić, Ivica Mekovec, Marko Marković, Marko Firis, Dijana Beganović, Maja Landeka